Leer- en vormingsgebieden

Vrijstellingsgronden
Het is op onze school niet mogelijk vrijstelling te vragen voor bepaalde vak- en vormingsgebieden.

Van onze leerlingen wordt dus verwacht dat ze aan alle activiteiten deelnemen.

 

Actief burgerschap en sociale integratie
Op 1 februari 2006 is de bepaling in werking getreden die aan scholen de opdracht geeft het “actief burgerschap en de sociale integratie” van leerlingen te bevorderen en hier gerichte aandacht aan te geven.

Actief burgerschap verwijst naar kunnen en willen deelnemen aan een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren, het zelfstandig verantwoordelijkheid nemen voor gemeenschapsbelangen binnen en/of buiten school;
Sociale integratie naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur.

 

De opdracht aan scholen om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen is vastgelegd in een aantal wetsartikelen. De betreffende bepaling luidt:

“Het onderwijs:

a.       gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;

b.       is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;

c.       is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met

          verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.”

 

Op onze school is burgerschap en integratie geen apart vak, maar in vele vakken geïntegreerd.

 

Godsdienstige Vorming
Elke week staat er een thema centraal, waaraan Bijbelverhalen zijn gekoppeld. Ook zijn er liedjes en verwerkingssuggesties. Wij werken met de methode Kind op Maandag.

 

Nederlandse Taal
Taal is naast rekenen en lezen een van de kernvakken op onze school. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met de methode “Taal in Beeld”. Voor spelling gebruiken wij “Spelling in Beeld”. Deze methode biedt woordpakketten aan, waarin systematisch alle spellingregels aan de orde komen.

 

*Leesvaardigheid
In groep 3 leren de leerlingen lezen met de methode “Veilig Leren Lezen” (nieuwste versie).
De kleuters hebben daarvoor spelenderwijs al veel geoefend in vaardigheden die nodig zijn om het lezen te kunnen “oppakken” (voorberei­dend lezen).  Tijdens het aanvankelijk leesproces in groep 3 worden de leerlingen regelmatig getest.

In de middengroepen krijgen de leerlingen voortgezet technisch lezen via de methode Estafette 2.

In de hogere leerjaren ligt het accent bij het lezen meer op het begrijpen van teksten. Hiervoor is een complete methode begrijpend lezen ingevoerd.
Wij gebruiken hiervoor vanaf groep 5 de methode Nieuwsbegrip.

Wij vinden het ook belangrijk dat de leerlingen met plezier lezen en besteden dan ook veel aandacht aan boekpromotie (o.a. door mee te doen met de kinderboeken­week) en we stimuleren het bibliotheek­bezoek. De leerlingen kunnen boeken lenen in de schoolbibliotheek. Tijdens de basisschoolperiode gaan de leerlingen ook een keer voor een oriëntatie naar de bibliotheek.

 

*Schrijfvaardigheid
In groep 3 krijgen de leerlingen voor het eerst schrijfles middels de methode “Pennenstreken”. Daarvoor hebben de leerlingen ook al veel oefeningen gedaan om de “fijne motoriek” te ontwikkelen. Wij gebruiken voor de groepen 4 t/m 8 eveneens de methode “Pennenstreken”.
In het begin leren de leerlingen een licht hellend schrift. Vanaf groep 8 ontwikkelen de leerlingen hun eigen handschrift verder. De leerlingen schrijven in groep 3 met een (driekant) potlood en vanaf groep 4 (na de herfstvakantie) met een pen.

 
Friese taal
Voor de meeste leerlingen is Fries de voertaal thuis. Het foutloos kunnen schrijven van Fries heeft op onze school (nog) geen prioriteit. In groep 1 en 2 worden de leerlingen in hun moedertaal aangesproken, vaak is dit Fries. Veel taalactiviteiten doen zij in het Nederlands. Hierbij wordt dezelfde activiteit soms eerst in het Fries gedaan (pre-teaching).

 

Engelse taal
In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen Engels. Zij leren eenvoudige gesprekjes voeren. Zij kunnen, als ze de school verlaten, zich al een beetje uitdrukken in deze taal: iemand de weg wijzen, iets kopen in de winkel, enzovoort. Wij gebruiken hiervoor de methode groove.me.

 

Rekenen / Wiskunde
Wij proberen de wereld van de getallen dichterbij de leerlingen te brengen door te werken in voor kinderen aantrekkelijke contexten en in realistische situaties. Wij hebben veel concrete materialen en hulpmid­de­len die de leerlingen helpen inzicht in getallen te verkrijgen. We werken met de methode  Alles Telt. Verwerking vindt zowel plaats in werkboeken als digitaal via Gynzy.

In groep 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan voorbereidende rekenactiviteiten. Hierbij kunt u denken aan tellen, ordenen, begrippen en seriëren.

 

Oriëntatie op mens en wereld

In het schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met de methode Da Vinci. 

De methode DaVinci is een lesmethode wereldverkenning voor groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode biedt onderwijs in 22 thema’s aan, waarbij de kerndoelen in een samenhangend geheel aan de orde komen. Behandeld worden de kerndoelen die vallen onder 'Oriëntatie op jezelf en de wereld', de 50 vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis, 21th century skills, wereldburgerschap en burgerschapsvorming. Dit wordt als geheel aangeboden in één centrale les per week. Andere hoofdkenmerken:

- Thematisch onderwijs: daardoor zien kinderen verbanden tussen de verschillende vakken en leggen ze relaties tussen tijd, plaats, natuur en cultuur.

- Roept verwondering op: kinderen ontwikkelen een nieuwsgierige en onderzoekende houding en leren in hogere ordes denken.

- Wereldburgerschap: uit alle werelddelen komt een thema zodat de kinderen vanuit verschillende culturele en levensbeschouwelijke perspectieven leren kijken. 

 

In alle leerjaren is er steeds meer aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.

Wij gebruiken hiervoor de Kanjertraining. Pesten komt helaas overal, dus ook op scholen, voor. Pesten gebeurt vaak op momenten buiten het gezichtsveld van de leerkrachten en ouders/verzorgers, bijvoorbeeld tijdens het naar huis gaan of even een opmerking in de gang, vaak als iemand afwijkt van de “norm”. Op onze school willen wij het pesten serieus aandacht te geven door ons pestprotocol (zie bijlage 2), groepsafspraken en schoolafspraken.

 

Lichamelijke Opvoeding
Twee maal per week krijgen de leerlingen gymnastiek. De gymnastiekles wordt in het algemeen verzorgd door de groepsleerkracht. De locatie waar we gebruik van maken, is de sportzaal achter de “Nije Warf”. In de sportzaal van de “Nije Warf” dient men gebruik te maken van sportschoenen. Deze schoenen mag uw kind niet op straat dragen. Ze moeten voorzien zijn van witte zolen, dus geen zolen, waarin zwarte of gekleurde stukken verwerkt zijn. Groep 6-7 doet elk jaar mee aan het schoolschaatsen. Deze lessen komen in die periode dan in de plaats van de reguliere gymlessen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.