Medezeggenschap

Op de Wynroas worden veel beslissingen genomen, grote en kleine. Dat is nodig voor het dagelijks functioneren van de school en om te voldoen aan de steeds veranderende eisen die de omgeving aan de school stelt. Die beslissingen kunnen van invloed zijn op het onderwijs en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Het vormgeven en uitvoeren van beleid is daarmee een gezamenlijke taak voor schooldirectie, leerkrachten en ouders.

 

MR

De inspraak is formeel geregeld via de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten, die meedenken, meepraten en meebeslissen. Wettelijk is vastgelegd welke zaken voor advies of instemming moeten worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Het gaat dan bijvoorbeeld om het financieel beleid, personeelsbeleid of het beheer van het schoolgebouw. De medezeggenschapsraad bestaat uit: Hiske Visser (leerkracht), Roelfineke Schievink (leerkracht), Taede Wielstra (ouder) en Mark Nicolai (ouder).

 

Schoolraad

De Wynroas kent daarnaast een schoolraad. De schoolraad functioneert als klankbord voor de directeur en praat en denkt mee over de zaken die op school spelen. De medezeggenschapsraad en de schoolraad hebben periodiek overleg met de directeur. In de schoolraad hebben zitting: Elske Feijen, Dineke Wielstra, Keimpe Gros en Jeltsje van der Veen.

 

GMR

De Wynroas maakt onderdeel uit van PCBO Dantumadiel. Beslissingen die betrekking hebben op alle aangesloten scholen (en die dus niet alleen betrekking hebben op de Wynroas) worden voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR). Deze raad bestaat uit een ouder en een leerkracht van elke school. Op dit moment zijn dat namens de Wynroas: Mark Nicolai (ouder) en Riekje Bulthuis (leerkracht).

 

Contact

Een goed contact tussen school en ouders is heel belangrijk. De MR, schoolraad en GMR kunnen daaraan bijdragen. Wanneer u vragen heeft over het functioneren van de school of wanneer u zich zorgen maakt over een specifiek onderwerp, kunt u altijd contact opnemen met één van de leden. Raadpleeg de schoolkalender van De Wynroas 2021-2022 voor de telefoonnummers van de leden van de (G)MR en de schoolraad. 

 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.