Medezeggenschap

Op De Wynroas worden veel beslissingen genomen, grote en kleine. Dat is nodig voor het dagelijks functioneren van de school en om te voldoen aan de steeds veranderende eisen die de omgeving aan de school stelt. Die beslissingen kunnen van invloed zijn op het onderwijs en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Het vormgeven en uitvoeren van beleid is daarmee een gezamenlijke taak voor schooldirectie, leerkrachten en ouders.

MR

De inspraak is formeel geregeld via de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten, die meedenken, meepraten en meebeslissen. Wettelijk is vastgelegd welke zaken voor advies of instemming moeten worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Het gaat dan bijvoorbeeld om het financieel beleid, personeelsbeleid of het beheer van het schoolgebouw. De medezeggenschapsraad bestaat uit: Hiske Visser (leerkracht), Dieneke Blom (leerkracht), Jan Tsjerk Dijkstra (ouder) en Joël Postma (ouder).

Schoolraad

De Wynroas kent daarnaast een schoolraad. De schoolraad functioneert als klankbord voor de directeur en praat en denkt mee over de zaken die op school spelen. De medezeggenschapsraad en de schoolraad hebben periodiek overleg met de directeur. In de schoolraad hebben zitting: Anna Heidstra, Dineke Wielstra, Keimpe Gros en Jeltsje van der Veen.

GMR

De Wynroas maakt onderdeel uit van PCBO Dantumadiel. Beslissingen die betrekking hebben op alle aangesloten scholen (en die dus niet alleen betrekking hebben op De Wynroas) worden voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR. Op dit moment zit Dieneke Blom (leerkracht) namens De Wynroas in de GMR.

Contact

Een goed contact tussen school en ouders is heel belangrijk. De MR, schoolraad en GMR kunnen daaraan bijdragen. Wanneer u vragen heeft over het functioneren van de school of wanneer u zich zorgen maakt over een specifiek onderwerp, kunt u altijd contact opnemen met één van de leden.