Visie

Levensbeschouwelijk
Onze school is een Christelijke school. De Bijbel is het uitgangspunt van ons denken en handelen. Wij proberen de boodschap die God ons heeft gegeven door zijn woord na te leven en uit te dragen. Voor ons betekent dit:
- dat de godsdienstige vorming een belangrijke plaats inneemt. De omgang met de Bijbel laat ons immers zien, hoe God omgaat met mensen en die omgang leert ons hoe wij met elkaar dienen om te gaan;
- dat wij de kinderen respect bijbrengen voor anderen en andermans opvattingen;
- dat wij de kinderen een warm en kindvriendelijk werkklimaat bieden;
- dat wij zorg bieden aan de kinderen die dat nodig hebben;
- dat wij een goede basis leggen voor het volgen van het voortgezet onderwijs en dat wij de kinderen voorbereiden op een telkens veranderende maatschappij;
- dat wij de kinderen veiligheid bieden door het bieden van een duidelijke structuur en heldere afspraken.

Onze school hecht aan een goede relatie met de kerken in de omgeving. In samenwerking met de Gereformeerde kerk te Wâlterswâld en de Hervormde kerk te Damwâld (en andere kerken te Damwâld) wordt jaarlijks een thema uitgewerkt voor kerk, school en gezin. Op school luisteren de kinderen naar de verhalen van het gekozen thema. Tevens leren de kinderen de liederen die de volgende zondag in de kerken worden gezongen.

Onze school is er voor iedereen
Het hebben van een andere geloofsovertuiging is geen beletsel om ingeschreven te zijn op onze school. Wel verwachten wij dat een ieder de school de ruimte geeft haar uitgangspunten waar te maken. Dit betekent dat wij verwachten dat alle leerlingen aan alle activiteiten meedoen.

Kernwaarden 
Onze school wil herkenbaar zijn aan de volgende kernwaarden:
- Respect en zelfrespect
- Enthousiasme
- Kennisoverdracht
- Eerlijkheid
- Zorg
- Respect en zelfrespect

Vanuit de waarden van ons geloof en onze opvattingen hoe mensen met elkaar om dienen te gaan, verwachten wij dat iedereen respect voor elkaar heeft. Deze houding verwachten wij van leerlingen, leerkrachten en ouders. Om respect op te kunnen brengen, is zelfrespect voorwaardelijk en kennis van de ander en begrip voor de ander nodig. Wij willen elk kind accepteren, zoals het zich voordoet. Hierbij hanteren wij wel grenzen. Onze grens ligt daar, waar de vrijheid van de een de ontwikkeling van zichzelf en de ander in de weg staat. Respectvol met elkaar omgaan, betekent eveneens dat elk kind zich veilig en vertrouwd moet weten. Dit stimuleren wij door hoge eisen te stellen aan het leer- en werkklimaat van de kinderen. Rust, structuur, regelhantering en regelontwikkeling achten wij hierbij van groot belang. In ons onderwijs besteden wij hieraan veel aandacht. Onze school vindt het belangrijk, dat de kinderen leren de verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen gedrag.

Enthousiasme
Enthousiaste mensen ontwikkelen zich meer naar hun mogelijkheden, enthousiaste mensen ontlenen meer zin aan hun functioneren. Wij vinden het dus belangrijk dat de kinderen en de leerkrachten met plezier naar school gaan. Als school willen wij enthousiasme uitstralen. Wij besteden hierdoor ook veel aandacht aan de schoolsfeer en het werkklimaat van de leerlingen.

Kennisoverdracht
Op onze school verwachten wij van elk kind, dat het veel leert. Wij streven na het optimale uit de kinderen te halen op verstandelijk, sociaal, creatief en muzisch gebied. Dit stelt hoge eisen aan de organisatie van het onderwijs. Dit dient uitdagend te zijn, waarin zelfstandig werken een belangrijke plaats inneemt. In de planning van het onderwijs willen we zoveel mogelijk rekening houden met de niveauverschillen van de leerlingen. Eveneens stellen wij hoge eisen aan de leerhulpmiddelen. In dit verband willen we ook de mogelijkheden die de computer ons biedt uitbuiten. Wij willen dat elk kind, op het eigen niveau, succes ervaart. Succes ervaring achten wij een van de sterkste prikkels tot verdere ontwikkeling. Dat dit hoge eisen stelt aan de leerkrachten is duidelijk. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend, dat wij ons als team voortdurend professioneel willen ontwikkelen. 

Eerlijkheid
Op grond van onze levensbeschouwelijke en pedagogische waarden gaan wij ervan uit dat een ieder eerlijk zal zijn jegens zichzelf en jegens elkaar. Voor ons onderwijs betekent dit dat wij hier alert op zullen toezien en tevens aandacht hieraan zullen besteden in de lessen van sociaal- en emotionele ontwikkeling.

Zorg
Om een kind optimaal te kunnen stimuleren is het noodzakelijk een duidelijk beeld te hebben van ieders vorderingen.
Hieruit zal blijken dat de kinderen diverse talenten hebben en niet altijd op hetzelfde moment met  dezelfde werkzaamheden aan de slag kunnen. Onze school wil hierbij zorg op maat bieden. Zowel voor de kinderen die moeite hebben met de leerstof, als voor de kinderen die meer aankunnen. Ons streven is om een situatie te creëren, waarbinnen elk kind zich kan ontwikkelen. Dit betekent dat wij ons onderwijs in klassenverband organiseren. Hierbinnen willen we ruimte creëren voor aanpassingen van het programma aan het individuele kind. 

Communicatie
Leerlingen, ouders, leerkrachten en algemeen bestuur maken samen de school. Een goede samen­werking is hierbij noodzakelijk. De Wynroas wil dan ook zorgdragen voor een laagdrempelige, open en oplossingsgerichte communicatie. De rapportage over de kindvorderingen aan de ouders/verzorgers vindt onze school van groot belang. Samen met de ouders/verzorgers willen wij voortdurend zoeken naar de meest gewenste vormgeving.